slogan

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 12DateFree.nl

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld op 1 augustus 2014 en treden op deze datum in werking.

 

Artikel 1. Definities

 1. 12DateFree: 12DateFree is een handelsnaam van Care For People B.V., Lieve Vrouweplein1, 5038 TS  Tilburg, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18068862, BTW-nummer NL 8126.25.729.B01.
 2. 12DateFree.nl: de website waarop 12DateFree haar diensten ter beschikking stelt aan de Gebruiker.
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, zich aanmeld op 12DateFree.nl en gebruik maakt van 12DateFree.nl
 4. Profiel: het geheel van gegevens (tekst en foto’s) die de Gebruiker op 12DateFree.nl achterlaat.
 5. Lidmaatschap: de relatie die ontstaat tussen 12DateFree en de Gebruiker doordat de Gebruiker zich aanmeld bij 12DateFree.nl en van 12DateFree.nl gebruik maakt.
 6. 12dateFree.nl-content: al het hetgeen 12dateFree op 12DateFree.nl publiceert waaronder inbegrepen, maar niet limitatief: tekst, beeldmerken, kleuren, pagina-indelingen, website-indelingen, links en functies.
 7. Gebruikerscontent: al hetgeen door de Gebruiker op 12DateFree.nl wordt geplaatst.
 8. Derdencontent: Alle content die geen 12datefree.nl-content of Gebruikerscontent is.

 

Artikel 2. Voorwaarden Lidmaatschap

 1. Een Gebruiker moet tenminste 18 jaar oud zijn.
 2. Het is een Gebruiker niet toegestaan gegevens in het Profiel in te vullen die niet overeenkomen met de werkelijkheid. De verstrekte informatie dient correct en niet misleidend te zijn.
 3. De Gebruiker dient het Profiel up to date te houden.
 4. 12DateFree behoudt zich het recht voor bewijzen voor de door de Gebruiker in zijn Profiel verstrekte informatie aan de Gebruiker te vragen.
 5. Het is niet toegestaan meerdere Profielen aan te maken.
 6. Het is niet toegestaan om zich als stel in te schrijven.
 7. Het Lidmaatschap gaat in nadat 12DateFree.nl de bevestigingsmail met de aanmeldlink aan de Gebruiker heeft verzonden.
 8. 12DateFree behoud zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing en zonder rechterlijke tussenkomst een Gebruiker te weigeren, schorsen en/of het Lidmaatschap te beëindigen, zonder dat 12DateFree dit behoeft te motiveren.
 9. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met zijn of haar inlogcode/wachtwoord op 12DateFree.nl worden verricht.
 10. De inlogcode en het wachtwoord zijn alleen bestemd voor Gebruiker en mogen door de Gebruiker op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.
 11. De Gebruiker dient zorgvuldig met zijn inlogcode en wachtwoord om te gaan.
 12. Indien de Gebruiker misbruik van zijn of haar inlogcode en/of wachtwoord vermoedt dient hij dit onmiddellijk per e-mail bij 12DateFree.nl te melden en zijn of haar wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.
 13. Indien 12dateFree een klacht ontvangt over een Gebruiker van één of meer andere Gebruikers of indien eigen constateringen van 12dateFree hiertoe aanleiding geven, behoud 12DateFree zich het recht voor zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande waarschuwing alle volgens haar noodzakelijke maatregelen te nemen, waaronder inbegrepen, maar niet limitatief, het schorsen en/of beëindigen van het Lidmaatschap, het nemen van rechtsmaatregelen, het eisen van schadevergoeding alsmede het doen van aangifte  tegen de Gebruiker. De Gebruiker is in een dergelijk geval verplicht alle medewerking aan 12DateFree te verlenen.
 14. Indien 12DateFree strafbare feiten vermoed zal 12DateFree hiervan aangifte doen bij de desbetreffende instantie(s).

 

Artikel 3. Het gebruik van 12DateFree.nl

 1. Het gebruik van 12DateFree.nl heeft als doel dat een Gebruiker een relatie vind die bij hem of haar past.
 2. Het door een Gebruiker verstrekken of gebruiken van informatie met een ander doel is niet toegstaan.
 3. Het is de Gebruiker nadrukkelijk verboden 12DateFree.nl op enigerlei wijze te gebruiken voor advertenties met enig (commercieel) doel. In een voorkomend geval zal 12DateFree altijd advertentiekosten berekenen aan de Gebruiker volgens de op dat moment geldende advertentietarieven van de duurste categorie met een opslag van 100% en te verhogen met B.T.W.. Op deze vordering zullen de Voorwaarden voor Adverteerders van toepassing zijn.
 4. In het Profiel mag geen directie contactinformatie vermeld worden zoals telefoonnummers, mailadressen, woonadressen, URL’s, blog’s etc.
 5. In het Profiel zijn de volgende foto’s niet toegestaan: dierenfoto’s, groepsfoto’s, foto’s waarop anderen te zien zijn, foto’s die seksueel, rasictisch of dicriminerend van aard zijn, of foto’s die op enige andere wijze heftige emoties op kunnen roepen, zulks ter exclusieve beoordeling van 12DateFree.
 6. Het Gebruiken van het Lidmaatschap voor andere doeleinden dan vermeld in artikel 3.1, waaronder inbegrepen maar niet limitatief: het plegen van inbreuk op het (intellectuële) eigendomsrecht van derden (waaronder inbegrepen maar niet limitatief merkrechten, auteursrechten en databankrechten), het plegen of voorbereiden van strafbare feiten, het plegen of voorbereiden van handelingen die in strijd zijn met (naar de mening van 12DateFree) met de openbare orde, goede zeden en/of algemeen geldende normen en waarden, het verspreiden van geheime of vertrouwlijke informatie, het vernielen, beschadigen, verstoren of onbruikbaar maken van (geautomatiseerde) systemen (hard- en software) waaronder opslag- en communicatie systemen van derden, het verstoren voor andere Gebruikers van het gebruik van diensten van 12DateFree.nl, het verspreiden van onrechtmatige en/of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische of discriminerende uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, het verspreiden van virussen, spam, kettingbrieven, mailbommen, mails met een commercieël karakter, het plegen van (virtuele) diefstal en/of het plegen van computerhuisvredebreuk is verboden.
 7. Het is een Gebruiker niet toegstaan om berichten te versturen naar andere Gebruikers of derden namens 12DateFree en/of derden.
 8. Het is de Gebruiker niet toegestaan om binnen 24 uur meer dan drie berichten te sturen naar een andere Gebruiker, tenzij deze Gebruiker gereageerd heeft.

 

Artikel 4. Privacy

 1. Het privacybeleid zoals wij dat omschreven hebben in de privacystatement is integraal onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 5. Intellectueel eigendom

1.   De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot 12DateFree.nl, waaronder inbegrepen, maar niet limitatief, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en (beeld)merken en de 12dateFree.nl-content maar met uitzondering van de Gebruikerscontent, zijn eigendom van 12DateFree. De Gebruiker heeft geen enkel recht hierop en dient zich te onthouden van elk inbreuk op deze rechten, waaronder inbegrepen maar niet limitatief, het openbaar maken, bewerken, vermenigvuldigen, kopieëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) 12DateFree.nl-content.

 1. Het is de Gebruiker (en derden) niet toegestaan om de diensten, webpagina’s, computercodes of elementen waaruit 12DateFree.nl bestaan op enige manier te bewerken, kopieëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieël te gebruiken en/of te distribueren dan wel op enige andere wijze te vermenigvuldigen, openbaar te maken en/of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 12DateFree.
 2. De Gebruiker garandeert dat de door hem op 12DateFree.nl geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaart 12DateFree.nl zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die 12DateFree in verband met dergelijke aanspraken lijdt. Door het uploaden van Gebruikerscontent geeft de Gebruiker 12DateFree het onherroeppelijke recht om deze Gebruikerscontent zonder betaling van enige vergoeding aan de Gebruiker openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her) gebruiken, waaronder inbegrepen maar niet limitatief, het gebruik in mailings, nieuwsbrieven, reclameuitingen en dergelijke. 12DateFree is onder meer gerechtigd om de foto’s van de Gebruiker zoals geplaatst in zijn/haar Profiel te gebruiken in reclame uitingen voor 12DateFree.nl.
 3. Het is de Gebruiker, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n), niet toegestaan om door derden op 12DateFree.nl gepubliceerde Gebruikerscontent op enige wijze openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopieëren of anderszins te (her)gebruiken, voor welk doel dan ook.

 

Artikel 6. Beëindiging van het Lidmaatschap

 1. De Gebruiker kan het Lidmaatschap op elk willekeurig moment beëindigen door de beëindigingsfunctie op 12DateFree.nl te gebruiken.
 2. In geval van niet naleving van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, is 12DateFree gerechtigd, naar haar eigen oordeel, om een Gebruiker zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de toegang tot 12dateFree.nl te ontzeggen en het Lidmaatschap te beëindigen, zonder dat zij hiervan een mededeling doet aan de Gebruiker en zonder dat zij de redenen hiervan aan de Gebruiker hoeft mede te delen, onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding en/of andere vergoedingen welke door de Gebruiker verschuldigd worden aan 12DateFree uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de wet toekomende rechten.
 3. De Gebruiker is aansprakelijk voor en vrijwaart 12DateFree zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van zijn inlogcode en/of wachtwoord, de gevolgen van het gebruik van 12DateFree.nl in het algemeen en/of niet naleving enige verplichting door de Gebruiker uit deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins.
 4. 12DateFree.nl is gerechtigd een voormalig Gebruiker het Lidmaatschap van en de toegang tot 12DateFree.nl ontzeggen.
 5. 12DateFree.nl is te allen tijde gerechtigd haar dienstverlening zonder voorafgaande kennisgeving te staken of over te dragen aan een derde zonder dat de Gebruiker hiervoor een schadevergoeding ontvangt.

 

Artikel 7. Geen garantie en/of aansprakelijkheid van 12DateFree.nl

 1. 12DateFree.nl geeft geen garantie op een vinden van een geschikte levenspartner.
 2. 12DateFree streeft er naar de site foutloos te laten werken en de toegang tot en werking van 12DateFree.nl zoveel mogelijk onafgebroken beschikbaar te stellen. 12DateFree garandeert dit echter niet.
 3. Onderhoud aan 12DateFree.nl dat gepland is zal tijdig worden aangekondigd.
 4. 12DateFree spant zich er voor in 12DateFree.nl virusvrij te houden doch geeft hiervoor geen garantie.
 5. 12DateFree is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, juistheid en/of volledigheid van door Gebruiker, Adverteerders en/of anderen geplaatste content noch voor de gevolgen indien een Gebruiker gebruik maakt van deze content.
 6. 12DateFree is niet aansprakelijk voor de gevolgen van ontwrichting van een relatie ten gevolge van het gebruik van 12DateFree.nl.
 7. 12DateFree is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het gedrag van andere Gebruikers van 12DateFree.nl, niet op de website en ook niet bij fysieke ontmoetingen van Gebruikers.
 8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het al dan niet ingaan  op voorstellen van een andere Gebruiker.
 9. 12DateFree is niet aansprakelijk in geval van uitlekken van vertrouwelijke informatie van een Gebruiker.
 10. Het gebruiken van 12DateFree.nl is volledig voor eigen risico van de Gebruiker; de Gebruiker kan 12DateFree nimmer aansprakelijk stellen voor schade die hij of zij direct of indirect oploopt door het gebruik van 12DateFree.nl waaronder inbegrepen, doch niet limitatief, zaakschade, reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies.

 

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. 12DateFree behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden op elk willekeurig moment te wijzigen. Deze wijziging zal dan gepubliceerd worden op deze pagina van 12DateFree.nl en treed in werking een dag nadat de publicatie plaatsvindt en is van toepassing op elke bestaande en nieuwe Gebruiker.
 2. Indien een bepaling uit de Gebruiksvoorwaarden of uit enige andere overeenkomst nietig zou blijken te zijn blijven alle andere bepalingen volledig van kracht. 12DateFree zal dan een nieuwe, vervangende bepaling vast stellen die zoveel mogelijk de strekking van de oude bepaling benadert.
 3. Op 12DateFree.nl is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde Rechtbank in het arrondisement waar 12dateFree gevestigd is.

 

Tilburg, 01 augustus 2014

Versie  LE01.01