slogan

Privacy Verklaring

Privacy-verklaring van 12DateFree.nl.

 

Indien u onze website 12DateFree.nl bezoekt of op enige andere wijze gebruikt maakt van onze diensten leggen wij uw gegevens vast. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is: 12DateFree, Care for People B.V. Lieve Vrouweplein 1, 5038TS Tilburg. Wij hebben de gegevensverwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

12DateFree.nl vindt het erg belangrijk om de uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen en houdt zich aan alle wetten en regels m.b.t. de privacy waaronder inbegrepen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.  

 

Doel van de registratie van uw gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door 12DateFree.nl voor de volgende doeleinden verwerkt:

  1. Voor het tot stand komen en uitvoeren van overeenkomsten zoals het Lidmaatschap.
  1. Om U een factuur te sturen wanneer dit is overeengekomen.Dit geldt alleen voor adverteerders; het gebruik van 12DateFree.nl om te daten is en blijft voor de daters volledig gratis !
  2. Om U informatie te sturen zoals nieuwsbrieven, tips of andere mededelingen
  3. Om u op de hoogte te kunnen houden van producten en diensten van 12DateFree.nl.
  4. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is.
  5. Om het inloggen via derden mogelijk te maken(bij. via socialmedia).
  6. Om u (gerichte) reclameboodschappen te sturen of te tonen.

 

Voorts kan 12DateFree.nl  de gevens die zij van U heeft gebruiken voor analytische doeleinden. Deze informatie is dan niet naar U persoonlijk herleidbaar en kan worden gebruikt om de dienstverlening van 12DateFree.nl aan te passen aan de wensen van de Gebruikers. Deze anonieme gegevens kunnen door 12DateFree.nl voor commerciële maar ook voor andere doeleinden worden gebruikt en al dan niet om niet beschikbaar worden gesteld aan derden.

 

Gegevensverstrekking aan derden

 

12DateFree.nl kan op grond van wet- en regelgeving verplcht worden bepaalde gegevens van de Gebruiker te verstrekken (bijvoorbeeld in het kader van een opsporingsonderzoek van Politie of Justitie). Indien deze wettelijke verplichting bestaat zal 12DateFree.nl hieraan voldoen. 12DateFree.nl kan uw gegevens ook doorgeven indien er sprake is van onrechtmatig handelen of het plaatsen van discrminerende uitingen. Ten alle tijden zal 12DateFree.nl zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de Gebruiker.Indien er geen verplichtiing is van 12DateFree.nl verstrekt zij geen persoonlike informatie over u aan derden.

 

Opnemen van telefoongesprekken

 

12DateFree.nl kan telefoongesprekken met Gebruikers en Adverteerders opnemen.

Deze worden gebruik voor training, coaching en om afspraken vast te leggen. 12DateFree.nl  bewaart deze gesprekken niet langer als zij noodzakelijk acht en slechts geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze gesprekken.

 

Gebruik van Cookies

 

12DateFree.nl verzamelt informatie over uw gebruik van websites onder meer gebruik te maken van cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookieverklaring.

 

Externe dienstverleners en andere sites

 

Indien u via 12DateFree.nl terrecht komt bij andere sites en /of diensverleners zijn de (algemene) voorwaarden, privacyregels en cookiesregels van die derde partij van toepassing. Voor functies van 12DateFree.nl waartoe u toegang krijgt via een andere dienstverlener geld dat wij de informatie die wij hiervan verkrijgen op dezelfde wijze verwerken als de informatie die wij rechtstreeks van de Gebruiker verkrijgen.

 

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid

12DateFree.nl zal alle door u opgegeven persoonsgegevens met zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen en beveiligd opslaan in haar administratie.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijkheid voor medewerkers die hier uit hoofde van hun functie toegang toe moeten hebben.

12DateFree.nl  spant zich naar redelijkheid om om de persoonsgegevens te beschernen tegen onrechtmatig gebruik door derden en/of verlies van data door technische en organisatorische maatregelen te nemen.12DateFree.nl is niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot haar databases, de gevolgen van via 12DateFree.nl verspreide virussen of andere schadelijke programma’s of andere gevolgen van het ter beschikking stellen van informatie door de gebruiker aan 12DateFree.nl. 12DateFree.nl  zal U op Uw verzoek inzage geven in de van U geregistreerde gegevens en deze indien nodig aanpassen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar Privacy@12datefree.nl

 

Vaststelling en wijziging van de privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is door 12DateFree.nl vastgesteld op 01.08.2013. 12DateFree.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen op elk door haar gewenst moment. Een eventuele aangepaste privacy-verklaring zal op deze pagina gepubliceerd worden op de dag dat zij ingaat; wij adviseren U deze pagina regelmatig te raadplegen.

 

Tilburg, 01.08.2014

Versie LE01.01